"Life imitates art far more than art imitates Life"
Ask me.   Submit